Algemene voorwaarden

Inhoud

 1. Definities 1
 2. Algemeen 1
 3. Rondvaarten 1
 4. Boothuur 1
 5. Citygames 1
 6. Ipad 1
 7. Ontbindende voorwaarden en overmacht 2
 8. Vertragingen en wachttijden 2
 9. Betaling 2
 10. Catering/diensten van derden 2
 11. Annulering evenement door de klant 3
 12. Aansprakelijkheid Organisator 3
 13. Aansprakelijkheid klant 3
 14. Klachten 3
 15. Privacy 3
 16. Veiligheid 3
 17. Gevonden/verloren voorwerpen 3
 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 4

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met bijbehorende  betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Organisator: JAAPevents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Mevrouw De Wit: de boot waarmee de rondvaarten gevaren worden.

Klant: de wederpartij van JAAPevents.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zowel de wederpartij waarmee een overeenkomst is afgesloten, als op alle overige personen die deelnemen aan de activiteiten. Wanneer in deze algemene voorwaarden over ‘de klant’ wordt gesproken vallen zowel de hoofdboeker als alle deelnemers hieronder.  

2.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de organisator en klant waarop deze voorwaarden van toepassing worden verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De organisator en klant treden alsdan in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.6 De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens een arrangement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij de klant dit uitdrukkelijk van de hand wijst. Dit zal daarnaast altijd in overleg met de klant plaatsvinden.

3. Rondvaarten

3.1 Rondvaarten zijn te reserveren vanaf 1 tot en met 12 personen. Reserveren kan via info@jaapevents.nl of telefonisch. 

3.2 De rondvaarten vinden plaats in de oude reddingssloep “Mevrouw De Wit”. Een open boot die overdekt kan worden met een dak en zijkanten waar ramen in verwerkt zijn. 

3.3 Rondvaarten voor groepen van meer dan 12 personen zijn in overleg mogelijk. Indien mogelijk zal de organisator in dit geval voor een extra vaartuig zorgen. 

3.4 Klanten dienen 15 minuten voor een rondvaart aanwezig te zijn bij het  afgesproken vertrekpunt.

3.5 Het meenemen van huisdieren is slechts toegestaan na toestemming van de schipper.

3.6 De schipper kan roken op de boot verbieden in verband met veiligheid en overlast. 

4. Boothuur

4.1 Mevrouw De Wit kan uitsluitend gehuurd worden met schipper.

4.2 De minimale boothuur bedraagt 1 uur.

4.3 Het is niet toegestaan de gehuurde boot zonder overleg met de organisator door te verhuren aan een derde partij. 

4.4 Het is niet toegestaan eigen drinken en/of eten te nuttigen op de boot, tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld in het geval van bijzondere allergieën).

5. Citygames

5.1 Citygames zijn te reserveren vanaf 10 tot en met 32 personen. Reserveren kan via info@jaapevents.nl of telefonisch. 

5.2 Citygames vinden plaats in de binnenstad van Dordrecht.

5.3 Citygames voor groepen van meer dan 32 personen zijn in overleg mogelijk. 

5.4 Klanten dienen 15 minuten voor een citygame aanwezig te zijn bij het afgesproken vertrekpunt.

5.5 Het is bij citygames verplicht twee of meerdere Ipads van de organisator te gebruiken. Het gebruik van eigen Ipads is niet toegestaan. 

6. Ipad

6.1 Ipads worden door de organisator ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van citygames. 

6.2 Per citygame worden minimaal twee Ipads gebruikt. 

6.3 Ipads mogen niet voor andere doelen gebruikt worden dan de citygames.

6.4 De klant dient te allen tijde zorgvuldig met de Ipad(s) om te gaan. Tijdens de citygames dienen de Ipads altijd in handen te zijn van één van de deelnemers. 

6.5 In verband met voorkoming van diefstal is het niet toegestaan om de Ipad onbeheerd of in een niet afgesloten ruimte achter te laten. De klant dient zich in te spannen om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal van de Ipad. In geval van diefstal van de Ipad dient de klant direct contact op te nemen met de organisator. Er zal in dit geval aangifte gedaan worden bij de politie. De klant zal hierbij gevraagd worden om een getuigenverklaring te gevens als input voor de aangifte. 

6.6 De beschermhoezen dienen te allen tijde om de Ipads te blijven zitten. 

6.7 Eten of drinken mag niet in de nabijheid van de Ipads genuttigd worden, de beschermhoezen zijn niet waterdicht. 

6.8 Indien citygames niet gestart, voortgezet of afgerond kunnen worden door een technisch defect van de Ipad zal in overleg met de klant een nieuwe datum worden afgesproken, of zal in overleg met de klant een passende vergoeding worden bepaald. 

6.9 Per benodigde Ipad wordt een verplichte verzekering afgesloten van € 10,- per Ipad. 

6.9.1 Val- en/of stootschade aan de Ipads en/of beschermhoes welke wordt veroorzaakt door ongelukken vallen onder de verzekering. 

6.9.2 In het geval van diefstal, verlies of (water)schade en kosten als gevolg van onzorgvuldig en/of onredelijk gebruik en/of diefstal/vandalisme en/of gebruik dat anderszins niet conform deze overeenkomst is, zullen daaruit voortvloeide reparatie-/vervangingskosten inclusief arbeidsloon en onderdelen voor rekening komen van de klant. 

7. Ontbindende voorwaarden en overmacht 

7.1. De overeenkomst tussen klant en organisator is definitief/bindend als de klant per e-mail akkoord geeft op een door de organisator uitgebracht aanbod.  

7.2. Als ontbindende voorwaarden voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden waardoor de rondvaart belemmerd dan wel onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt ter beoordeling van de organisator en/of de schipper in functie. 

7.2.1 Bij een windkracht 5 of hoger wordt er nooit gevaren. Dit sluit niet uit dat de schipper kan besluiten niet te varen bij een windkracht minder dan 5.

7.2.2 Bij een weersverwachting volgens www.buienrader.nl van meer regenval dan 10 mm (flinke regenval) per uur wordt er nooit gevaren. 

7.2.3 Bij minder dan 10 mm per uur volgens www.buienrader.nl (lichte regenval) streven we ernaar de vaart door te laten gaan met overkapping.

7.2.4 Bij onweer wordt er niet gevaren. 

7.2.5 Hoog water dan wel laag water en stremmingen kunnen reden zijn het programma van de rondvaarten te wijzigen of de rondvaart af te lassen.

7.2.6 De schipper heeft het recht de vaarroute te wijzigingen wanneer hem/haar dit wenselijk lijkt. Weersomstandigheden of andere bijzondere omstandigheden op en rond de vaarweg kunnen hiervoor een aanleiding zijn. 

7.3 Bij een weersverwachting volgens www.buienrader.nl van meer regenval dan 10 mm (flinke regenval) per uur zal in overleg tussen organisator en klant bepaald worden of de citygames kunnen starten. 

7.4 Indien de rondvaart en/of citygames niet op de overeengekomen tijd kunnen plaatsvinden door weersomstandigheden wordt getracht de activiteit(en) naar een ander moment op de dag te verplaatsen. Indien dit niet mogelijk is wordt gezocht naar een andere datum. 

7.4.1 Indien voor een rondvaart en/of citygames door de klant geen nieuwe datum kan worden gevonden wordt 50% van de betaalde aanbetaling aan de klant geretourneerd door de organisator. 

7.4.2 Indien voor een rondvaart en/of citygames door de organisator geen nieuwe datum kan worden gevonden wordt de gehele aanbetaling aan de klant geretourneerd door de organisator. 

7.5 De organisator en/of de schipper in functie is gerechtigd om passagiers/deelnemers die zich misdragen of in kennelijke staat verkeren van boord te verwijderen en/of de activiteit te staken. 

7.6. De klant dient alle aanwijzingen van de organisator of zijn medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen.

7.7 In alle gevallen van overmacht kan de organisator en/of de schipper in functie besluiten de vaart en/of citygames niet uit te voeren dan wel te wijzigen. Overmacht is elke omstandigheid die ervoor zorgt dat tekortkomingen van de organisator niet kunnen worden toegerekend. 

7.8 Indien door omstandigheden door de organisator wordt besloten dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de organisator zich tot onmiddellijke kennisgeving hiervan aan de klant. De klant kan dan kiezen voor een gelijkwaardig programma, een andere datum of terugbetaling van de reeds betaalde aanbetaling. 

8. Vertragingen en wachttijden

8.1 De organisator wacht na de afgesproken starttijd maximaal 15 minuten. Deze tijd zal van de totale duur van de activiteit afgetrokken worden. Indien langer gewacht moet worden is het aan de organisator om te besluiten de vaart en/of citygames wel of niet door te laten gaan. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid van personeel en/of materieel.  

8.2 Indien de vertraging/wachttijd veroorzaakt door de klant leidt tot annulering van de huur wordt geen restitutie verleend van de betaalde aanbetaling.

9. Betaling

9.1 Er dient 7 dagen voor de overeengekomen datum van de activiteit een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag overgemaakt te zijn naar de organisator. De andere 50% van het totaalbedrag en overige kosten dienen direct na de activiteit voldaan te worden per pin of contant. 

9.2 Indien er 7 dagen voor de overeengekomen datum van de activiteit de aanbetaling niet voldaan is kan de activiteit uit de voorlopige planning gehaald worden en kunnen andere aanvragen ingepland worden. 

10. Catering/diensten van derden

10.1 Indien bij een activiteit catering of andere diensten verlangd worden kan de organisator deze diensten aan derden uitbesteden. Indien inhuur van derden nodig is dan gelden de algemene voorwaarden van deze derden op de overeenkomst voor de dienst die zij leveren. 

10.2 Indien er bij een activiteit gebruik wordt gemaakt van een arrangement met catering dient de klant vooraf duidelijk te vermelden of één of meerdere deelnemers allergieën en/of dieet voorkeuren hebben. Indien dit niet vermeld wordt en één van de deelnemers lichamelijke en/of geestelijke klachten ondervindt door de catering kunnen de organisator of derden niet aansprakelijk worden gesteld.  

11. Annulering evenement door de klant

11.1 Annulering kan uitsluitend schriftelijk, voorzien van datum, geschieden.

11.2 Activiteiten kunnen tot 14 dagen voor de activiteit kosteloos geannuleerd worden. 

11.3 Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor de activiteit is de klant 25% van het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd aan de organisator. 

11.4 Bij annulering binnen 7 dagen voor de activiteit is de klant 50% van het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd aan de organisator. 

12. Aansprakelijkheid Organisator

12.1 De organisator is niet aansprakelijk voor dood, persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, ongeacht door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de citygames of de rondvaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag. 

12.2 De organisator is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van de klant ontstaan tijdens de citygames of bij het betreden van de afvaartsteiger, op- of afstapplaatsen of de rondvaartboot. Klant betreedt de afvaartsteiger, op- of afstapplaatsen of de rondvaartboot geheel op eigen risico.

12.3 De organisator is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de klant. De klant neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee tijdens de citygames, aan boord van Mevrouw De Wit of aan boord van derden. 

12.4 Voor zover de organisator aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn verzekering wordt gedekt.

12.5 Voor zover de organisator aansprakelijk is voor enige schade die niet door zijn verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

12.6 De organisator is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging tijdens de citygames, bij afvaart of tijdens de rondvaart.

12.7 Kan de organisator door overmacht (zie artikel 7) de rondvaart of citygames niet uitvoeren zoals overeengekomen dan is het de organisator niet verplicht tot enige restitutie.

12.8 De organisator is nimmer aansprakelijk voor verloren voorwerpen van klant.

13. Aansprakelijkheid klant 

13.1 De klant is aansprakelijk voor door de klant veroorzaakte schade aan eigendommen van de organisator of derden.

13.2 De klant is aansprakelijk voor schade die de klant of zijn bagage aan de organisator of zijn medewerkers berokkent. 

13.3 Alle door de organisator georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor risico van de klant plaats.

13.4 De klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degene namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteiten (o.a relevante medische en conditionele bijzonderheden). 

13.5 Indien een deelnemer zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de citygames of vaartocht bemoeilijkt wordt, kan hij/zij door de schipper en/of organisator van deelname worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.

13.6 Te allen tijde dienen de instructies en verboden van de schipper en/of organisator te worden opgevolgd. Ook dient men alleen op de daartoe aangewezen plaats aan- en/of van boord te gaan.

13.7 Indien de organisator bewijst, dat schuld of nalatigheid van de klant schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, kan de aansprakelijkheid van de organisator daarvoor geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.

13.8 De klant is aansprakelijk voor schade aan Ipads, inventaris of boot door hem/haar of diens bagage. 

13.9 Indien de klant tijdens wachturen waardevolle spullen achterlaat in de boot, dient dit gemeld te worden bij de schipper.

13.10 Indien de boot bovenmatig vervuild is kunnen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

13.11 Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/begeleiders. Kinderen van 14 jaar of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding mee te varen.

13.12 Klant vrijwaart de organisator voor schadeclaims door derden.

14. Klachten

14.1 Eventuele klachten kunnen tijdens de rondvaart mondeling worden vermeld of na de rondvaart schriftelijk (e-mail) bij de organisator worden ingediend. 

15. Privacy

In de privacyverklaring van de organisator wordt aangegeven hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan. De privacyverklaring is te vinden op de website van de organisator: www.jaapevents.nl/privacy-statement

16. Veiligheid

16.1 De klant moet te allen tijde de aanwijzingen van schipper en/of organisator opvolgen.

16.2 Indien aanwijzingen niet worden opgevolgd heeft de schipper en/of organisator het recht om de citygames of de vaart af te breken. De klant kan dan geen aanspraak maken op vermindering van het in de overeenkomst vermelde totaalbedrag.

16.3 Indien personen meevaren die niet kunnen zwemmen dient dit voor de afvaart gemeld te worden. Kinderen jonger dan 6 jaar en personen die niet kunnen zwemmen zijn verplicht te allen tijde een zwemvest aan boord te dragen.

16.4 Indien meer personen dan vooraf opgegeven willen meevaren met een rondvaart kan de schipper en/of organisator, indien het maximumaantal toegestane passagiers op de boot wordt overschreden, het surplus weigeren. 

17. Gevonden/verloren voorwerpen

17.1 Gevonden voorwerpen kunnen bij de schipper en/of organisator worden afgegeven.

17.2 De organisator zal zich zoveel mogelijk inspannen de rechtmatige eigenaar van het gevonden voorwerp te achterhalen. 

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht.